Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Het OPP is een middel om te inventariseren wat een leerling nodig heeft en welke interventies er ingezet zijn om er voor te zorgen dat de schoolloopbaan succesvol wordt doorlopen. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs (1 augustus 2013) en de Wet Passend onderwijs (1 augustus 2014) is het verplicht om voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Meer informatie over het OPP is ook te lezen in deze onderzoeksrapportage PDF.

Sterk VO werkt met een OPP dat bestaat uit twee delen: een overzicht en analyse van de belemmerende en stimulerende factoren en een handelingsdeel. In het OPP wordt – net als in het ‘oude’ handelingsplan – beschreven welke ondersteuning wordt ingezet om het verwachte uitstroomperspectief te bereiken (doelen, activiteiten, verwacht resultaat, evaluatie). Het is de bedoeling dat het OPP helpt de juiste interventies in te zetten, zodat jongeren hun schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen. De school evalueert het OPP tenminste jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij.

Met ingang van 1 augustus 2014 moeten scholen voor regulier onderwijs in het Basisregister Onderwijs (BRON) aangeven wanneer een leerling een OPP heeft.

OPP - juni 2016 In deze versie zijn op verzoek van scholen enkele vormaanpassingen doorgevoerd. Scholen kunnen desgewenst ook het OPP - maart 2014 blijven gebruiken.

OPP - maart 2014
Checklist bij OPP
Toelichting bij OPP
Instructie voor het koppelen van het OPP aan Magister