Organisatie

Het Loket passend onderwijs heeft drie hoofdtaken: adviseren, toekennen en evalueren van arrangementen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Als dat nodig is kan een leerling een ondersteuningsarrangement krijgen. Dat betekent dat een leerling ondersteuning krijgt binnen de eigen school of op een andere school. We kennen verschillende arrangementen: een basisplusarrangement of een individueel arrangement in het regulier onderwijs, een medium arrangement (een plaats op het OPDC) of een intensief arrangement (een plaats in het VSO). Als een leerling een intensief arrangement nodig heeft (plaatsing op een VSO), dan is hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De V(S)O school vraagt deze TLV aan bij het Loket Passend Onderwijs.
De begeleider passend onderwijs kan de school ondersteunen bij het aanvragen van arrangementen. Voor de aanvraag van een arrangement is altijd een actueel en compleet OPP nodig.

Het Loket passend onderwijs heeft een belangrijke rol in het monitoren van arrangementen en het signaleren van trends en ontwikkelingen. Het Loket vergadert iedere dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur. Dan worden alle dossiers besproken die de donderdag voor 13.00 uur zijn aangeleverd.

Contact
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het Loket PaO via loket@sterkvo.nl.