Klachten en bezwaren

 
In de klachtenprocedure staat hoe Sterk VO met klachten omgaat. Een klacht kan worden ingediend door dit klachtenformulier in te vullen en te sturen naar klachtencommissie@sterkvo.nl.

Het Loket passend onderwijs van Sterk VO geeft besluiten af voor de toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs. Dit besluit heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en is een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen deze beschikking staat open. Een bezwaar tegen een besluit van Sterk VO over de toelaatbaarheid tot het VSO dient binnen zes weken na het besluit te worden ingediend bij de bezwaarcommissie bezwaarcommissie@sterkvo.nl. In het reglement van de bezwaarcommissie staat hoe Sterk VO met deze bezwaren omgaat.