Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit houdt in dat scholen verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze zorgplicht is opgenomen in de Wet passend onderwijs. Wat moet een school in het primair of voortgezet onderwijs nu precies doen als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt? Op de website passend onderwijs staat hierover  informatie.