Organisatie

Sterk VO streeft ernaar dat iedere leerling een passende plek in het onderwijs heeft met ondersteuning op maat. Een sterke basis op school en een doorgaande schoolloopbaan. Binnen Sterk VO werken scholen, kernpartners (leerplicht, de gezinswerker van het stedelijk VO team jeugd en gezin en de jeugdgezondheidszorg) en gemeenten samen aan onderwijs en ondersteuning. De visie op passend onderwijs en zorg voor de jeugd is samengevat: een sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet.

Sterk VO gaat in de samenwerking uit van drie professionele kernwaarden:
• opbrengstgericht werken (resultaten behalen, producten leveren)
• planmatig werken aan kwaliteitsverbetering (doelen stellen, cyclisch werken)
• klantgericht, dienstverlenend en ondersteunend werken vanuit kritisch partnerschap

Hier vindt u de kernwaarden verder toegelicht: Kernwaarden SWV Sterk VO. Hoe onze organisatie is opgebouwd, vindt u in dit organigram. In het Ondersteuningsplan van Sterk VO staan de visie op passend onderwijs en de werkwijze uitgebreid beschreven.