Ouders en school

Vanaf 1 augustus 2013 hebben alle scholen van Sterk VO een zorgplicht. Dat betekent dat de scholen moeten zorgen voor een passende onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan bieden de scholen dat door bijvoorbeeld extra begeleiding van persoonlijke coaches of mentoren, aanvullend aanbod en een duidelijk plan. We noemen dit een basisplusprofiel. Scholen kunnen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Sterk VO is vanaf 1 augustus 2013 verantwoordelijk voor het toewijzen en het betalen van de (extra) ondersteuning aan leerlingen. De medezeggenschapsraden van de scholen hebben over deze afspraken meegedacht. Meer informatie over arrangementen en hoe die kunnen worden aangevraagd staat bij het loket passend onderwijs.

Het samenwerkingsverband is van en voor de scholen en ondersteunt scholen in contact, communicatie en samenwerking met ouders. Om de samenwerking tussen school en ouders goed en zorgvuldig te laten verlopen, heeft Sterk VO voor scholen een aantal basisdocumenten opgesteld die hierbij kunnen helpen:

1. Samenwerken met ouders, 10 richtlijnen.
2. Een Privacyreglement Kernpartners voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
3. Een toelichting op het Privacyreglement Kernpartners.
4. Een toelichting op het vragen van toestemming en toestemmingsformulieren voor de uitwisseling van gegevens of het uitvoeren van onderzoek:

We geven in deze folder ook een antwoord op de meest gestelde vragen. Zie voor een uitleg over veelgebruikte afkortingen en begrippen deze lijst.

Handige informatie voor ouders van site passend onderwijs
Het is van belang dat ouders weten wat er met passend onderwijs is veranderd en hoe zij zich op die veranderingen kunnen voorbereiden. Om hen hierbij te helpen, maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een infographic voor ouders. Ze maakten ook een animatiefilmpje: Passend onderwijs in 3 minuten.

Zie voor meer informatie ook de veelgestelde vragen door ouders en onderwijspersoneel op de website van passend onderwijs en de informatiegids voor ouders. Er is ook een website met informatie over geschillen in het passend onderwijs.