Meldcode Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor de (jeugd)gezondheidszorg, het
onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en voor politie en justitie. Gebruik van een Meldcode geeft beroepskrachten houvast bij het signaleren en in gang zetten van interventies, opdat het geweld stopt. Beroepskrachten zijn verplicht om zich zo nodig te scholen in het gebruik van de Meldcode.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het voortgezet onderwijs
Deze brochure laat zien dat voor het implementeren van de Meldcode in het voortgezet onderwijs geen nieuwe structuren of procedures nodig zijn. De gangbare ondersteuningsroute biedt hiervoor voldoende mogelijkheden. We laten zien hoe de verplichte stappen van de Meldcode in deze ondersteuningsroute ingepast kunnen worden. Vervolgens lichten we enkele voor het onderwijs specifieke aandachtspunten nader toe, zoals preventie, signaleren, communiceren met ouders en melden bij Veilig Thuis.