Thuiszitters

De Gemeente Utrecht, samenwerkingsverband PO en Sterk VO werken samen aan het terugdringen van verzuim, uitval en thuiszitten. Wij verbinden ons in Utrecht aan het landelijk thuiszitterspact en de ambitie dat in 2020 geen enkel kind of jongere langder dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg.

Om thuiszitten te voorkomen en te bestrijden is een gezamenlijke aanpak van de G4-samenwerkingsverbanden PO en VO geformuleerd, deze wordt per stad afgestemd op de lokale situatie.

Het Utrechtse thuiszitterspact 'van thuiszitten naar schoolgaan' biedt een sluitende aanpak, waarbij maatwerk voor kinderen, jongeren en gezinnen centraal staat. De spil van de aanpak is het Utrechts kernpartnermodel. Dit model is ook het uitgangspunt van de thuiszittersaanpak van Utrecht West waar Stichtse Vecht onder valt. In deze route is te lezen welke stappen worden gezet om iedere leerling onderwijsperspectief en steun op maat te bieden.

Werkwijze actietafel thuiszitters (november 2016)
Het SWV Sterk VO werkt aan het terugdringen van het aantal thuiszitters door het organiseren van een actietafel wanneer een (dreigende) thuiszitter wordt gesignaleerd.

Definitie van een thuiszitter (www.reikthuiszittersdehand.nl):
Een thuiszitter is een leerplichtige tussen de 5 en de 16 jaar of van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht (dat wil zeggen: die jongere die niet over een startkwalificatie beschikt), die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken aaneengesloten verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht of vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. Een thuiszitter is ook een jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht die niet staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.

Zie ook www.passendonderwijs.nl