Samenhang activiteiten VO-MBO binnen Sterk VO

Het SWV Sterk VO draagt op meerdere vlakken bij aan het verminderen van het Voortijdig Schooluitval (VSV) in het MBO. Hierbij is het belangrijk om altijd tot verbinding te komen. Via het projectteam van de Overstap, het Netwerk LOB en MBO Overleg VSV weten wij elkaar op inhoudelijke thema’s te vinden.

De Overstap
In het regionale project De Overstap worden procesafspraken gemaakt tussen het VO, MBO en de gemeente (leerplicht) over het (technische) proces rond leerlingen die overstappen naar het MBO. Deze afspraken zorgen ervoor dat alle leerlingen tijdens de overstap bij betrokken organisaties in beeld zijn en niet ongezien tussen wal en schip kunnen belanden. Het project De Overstap begeleidt het daadwerkelijke overstappen van VO naar MBO door middel van een digitaal systeem, Aanmelding in Beeld. Hier worden leerlingen gemonitord om er voor te zorgen dat de aanmelding bij een vervolgopleiding soepel verloopt. Het beslaat de periode van aanmelden bij de vervolgopleiding (deadline 1 april) tot het daadwerkelijke starten op het MBO (rond 1 september). Meer informatie vindt u onder het kopje De Overstap en op de website www.schoolwerkt.nl.

Loopbaanoriëntatie op schoolniveau
Voorafgaand aan de daadwerkelijke overstap wordt in het VO op schoolniveau gewerkt aan het verminderen van VSV door leerlingen goed voor te bereiden middels loopbaanbegeleiding en –oriëntatie (LOB). LOB vindt in alle leerjaren van het VO plaats en richt zich op het realiseren van een adequaat opleidings- en beroepsbeeld bij leerlingen, zodat uitval door een verkeerde studiekeuze afneemt. De afgelopen jaren zijn er steeds meer middelen ingezet om het LOB-beleid van de scholen te intensiveren. Zo krijgen decanen elk jaar de mogelijkheid om een plan in te dienen ten behoeve van het eigen LOB-beleid. Daarnaast wordt de basis- en vervolgtraining loopbaangesprekken aangeboden door de Loopbaangroep. Hier krijgen docenten inzicht in gespreksvaardigheden die waardevol zijn bij het voeren van een loopbaangesprek met een leerling. Ook de vijf belangrijkste LOB-competenties die leerlingen, volgens LOB-expert Marinka Kuijpers, dienen te beheersen om een vervolgkeuze te kunnen maken komen aan bod (kwaliteitenreflectie, loopbaanaansturing, motievenreflectie, netwerken en werkexploratie).

Vanuit de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) heeft Sterk VO daarnaast het netwerk LOB opgericht. In dit netwerk wordt gewerkt aan kennisdeling op verschillende LOB thema’s. Vanuit het LOB-stimuleringsbudget zijn scholen vrij om zelf hun LOB beleid op te stellen. Sterk VO heeft aanvullend een basis LOB matrix opgesteld, waaraan het LOB beleid op alle scholen zou moeten voldoen. Daarnaast wordt er met JINC samengewerkt om het LOB-aanbod nog rijker te maken. Zo biedt JINC diverse projecten aan, waaronder de bliksemstage, sollicitatietraining en carrière coach.

Verbinding
De verschillende projecten beïnvloeden elkaar, daarom is het van belang dat de verbinding hiertussen wordt gewaarborgd. Om dit te bereiken is het Verbindingsoverleg opgericht, waarbinnen de samenwerkingsverbanden, gemeentes van regio Utrecht en de Utrechtse Mbo’s vertegenwoordigd zijn.